Rekisteriseloste

Rekisteriseloste per 27.6.2022

Rekisterinpitäjä
Vilkas Group Oy (y-tunnus 1033996-4)
(jäljempänä ”Vilkas”, ”me” tai ”meidän”)
Puh. +358 20 743 1919
S-posti: privacy@vilkas.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Markku Korkiakoski
Finlaysoninkuja 19, 33210 Tampere, Finland
Puh. +358 20  743 1916
S-posti: markku@vilkas.fi

Rekisterin nimi
eCommerce Day henkilörekisteri

Yleiset ehdot
Näitä henkilörekisterin rekisteriehtoja (jäljempänä “Rekisteriseloste”) sovelletaan eCommerce Day ilmoittautumisen yhteydessä tallennettuihin henkilötietoihin.

Henkiltietojen käsittelyssä tavoitteenamme on mahdollisimman laadukkaan palvelun tarjoaminen ja asiakaskokemuksen parantaminen yksityisyyden suojaa kunnioittaen. Emme kerää tarpeetonta tietoa ja tiedostamme vastuumme yksityisyyden suojaamisesta.

Rekisterin tietosisältö
Tallennamme ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumisen hoitamisen kannalta relevanteista henkilöistä ja muista sidoshenkilöistä (kukin jäljempänä ”Rekisteröity”), seuraavat tiedot:

Yritys

Etu- ja sukunimi

Osoite

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Muut mahdolliset ilmoittautumisen yhteydessä annetut henkilötiedot.

Tietojen päivittäminen  
Henkilö voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi tässä selosteessa mainittuun yhteyshenkilöön. Käyttäjällä on myös oikeus jälkikäteen kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tämä pyyntö tulee esittää tässä selosteessa mainitulle yhteyshenkilölle sähköpostitse.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käytämme Rekisteröidyistä keräämiämme tietoja;

tapahtumaan liittyvän ilmoittautumisen käsittelyyn;

tapahtumasta tiedottamiseen;

tapahtuman jälkeen tapahtuvaan jälkimarkkinointiin;

Säännönmukaiset tietolähteet
Säännönmukaisina tietolähteinä ovat Rekisteröidyn itsensä ilmoittamat tiedot ilmoittautumisen yhteydessä tai muun tapahtumaan liittyvän yhteydenoton yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tapahtuma järjestetään yhdessä Matkahuolto Oy:n ja Paytrail Oyj:n kanssa. Ilmoittautujien tiedot jaetaan tapahtumanjärjestäjien kesken.

Vilkas voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa kolmansille tahoille, esimerkiksi viranomaisille.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö
Sivuilla voidaan käyttää evästeitä. Evästeillä kerättyjen tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä. Käyttäjä voi halutessaan selainohjelmansa asetuksista valita eväste-toiminnon poiskytkemisen. Emme kuitenkaan voi taata, että palvelu tai ilmoittautuminen toimii moitteetta evästeiden pois kytkemisen jälkeen, sillä evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ja sen sisältämiä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet rekisteristä tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti Vilkkaan sisäisen ohjeistuksen mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan säilyttää Vilkkaan omalla fyysisellä alustalla sekä ulkopuolisen palveluntarjoajan sähköisesti tarjoamassa pilvipalvelussa. Ulkopuolista palveluntarjoajan palveluita käytettäessä kyseinen palveluntarjoaja edelleen vastaa rekisterinpitäjänä Rekisteröidyn oikeuksia koskevista toimenpiteistä. Riippumatta siitä, säilytämmekö ja käsittelemmekö tietoja omassa vai ulkoistetussa ympäristössä, vastaamme rekisterinpitäjänä siitä, että tietoturva on asianmukaisesti järjestetty ja henkilötiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta suojakeinoin.  

Teemme parhaamme sekä toteutamme ja päivitämme jatkuvasti toimiamme suojataksemme henkilötiedot luvattomalta käytöltä, tuhoamiselta tai muuttamiselta. Toimimme yhteistyössä viranomaisten ja yhteistyökumppaneidemme kanssa taataksemme Rekisteröidyille sovellettavien lakien mukaisen tietosuojan. Tästä huolimatta aina tulee muistaa, ettei esimerkiksi verkossa mikään tieto ole täysin luotettavaa ja turvassa

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

  1. oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: (i) käsittelyn tarkoitukset; (ii) kyseessä olevat henkilötietoryhmät; (iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; (iv) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; (v) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; (vi) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; (vii) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot; ja (viii) automaattisen päätöksenteon olemassaolo, sekä merkitykselliset tiedot tällaiseen käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle (GDPR 15 art.);
  2. oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (GDPR 7 art.);
  3. oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin (GDPR 16 art.);
  4. oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; (ii) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; (iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.);
  5. oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet (GDPR 18 art.);
  6. oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.);
  7. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.).

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti rekisterin ylläpitäjälle.

Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissaan tapahtuu muutoksia.

Rekisteröity voi antaa ja peruuttaa tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) mukaisen sähköistä suoramarkkinointia koskevan suostumuksen ilmoittamalla asiasta tässä rekisteriselosteessa ilmoitetulle yhteyshenkilöllemme sähköpostitse. Lisäksi Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ilmoittamalla kiellosta rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää ja muuta palveluiden yhteydessä palveluiden toteuttamiseen tai asiakassuhteen hoitoon liittyvää viestintää.

Tämä seloste on päivitetty viimeksi 27.6.2022. Vilkas varaa oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja sen mukaisesti.

Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä nimenomaan yksityisyyden suojaan, pyydämme ystävällisesti olemaan yhteydessä tässä Rekisteriselosteessa nimettyyn yhteyshenkilöön.